Start » Serwis i Gwarancja Biuro Obsługi Klienta

Jakie są warunki gwarancji, którą objęte są naczynia Philipiak?

Warunki gwarancji

Gwarant:
ICSD PHILIPIAK Spóka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-462) przy ul. Strażackiej 63/65, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708021, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010391767, REGON: 146807407
Telefon kontaktowy: (22) 47 94 550, adres email: kontakt@icsdphilipiak.pl
Towar przeznaczony jest do użytku w gospodarstwie domowym i zgodnie z instrukcją obsługi!
WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarant w ramach Gwarancji zapewnia towar wolny od wad fizycznych, który sprawnie działa, jeżeli jest eksploatowany zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
2. W przypadku dostarczenia do serwisu Towaru, który jest pozbawiony wad fizycznych, objętych niniejszą gwarancją, uzasadnione
i udokumentowane koszty oględzin i testowania ponosi Uprawniony z Gwarancji.
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze (np. usterki Towaru spowodowane uszkodzonymi
częściami lub wadami produkcyjnymi) ujawnione w Okresie Gwarancji liczonym od Daty Sprzedaży. Wady tego rodzaju
są usuwane bezpłatnie przez Gwaranta lub autoryzowany punkt serwisowy w terminie 14 dni od daty uznania przez Gwaranta
zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Aby skorzystać z uprawnień przewidzianych w Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji powinien przedstawić w zgłoszeniu reklamacyjnym
zastrzeżenia dotyczące Towaru i dostarczyć je na adres Działu Reklamacji Gwaranta – Warszawa (04-462); ul. Strażacka nr 63/65
wraz z Kartą Gwarancyjną.
5. Termin ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni i liczony jest od daty dostarczenia towaru do siedziby
Gwaranta. Gdy okoliczności reklamacji nie pozwalają na zakończenie postępowania reklamacyjnego w ww. terminie, wówczas decyzja
zostanie podjęta po wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności reklamacji, o czym Uprawniony z Gwarancji zostanie poinformowany
wraz z podaniem prawdopodobnego terminu rozpatrzenia reklamacji.
6. W wyniku uznania reklamacji za zasadną Gwarant bezzwłocznie dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu na fabrycznie
nowy, który zostanie dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji. W chwili wymiany wadliwy produkt (lub jego część) staje się własnością
Gwaranta.
7. Jeżeli Gwarant nie uzna reklamacji, Towar zostanie zwrócony Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku nieodebrania Towaru,
odbiór będzie możliwy przez Uprawnionego z Gwarancji we własnym zakresie z magazynu Gwaranta, po uprzednim poinformowaniu
Gwaranta. W przypadku braku odbioru w terminie 30 dni Uprawnionego z Gwarancji obciążać mogą uzasadnione i udokumnetowane
koszty magazynowania.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiących w Towarze oraz powstałe na skutek:
a) samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
b) nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa,
c) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
d) uszkodzeń o charakterze mechanicznym, chemicznym, termicznym,
e) uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej (np. awarii sieci elektrycznej, wyładowań atmosferycznych),
f) uszkodzeń wynikających z nietypowego zastosowania Towaru (w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem).
9. Przysługującym Uprawnionemu z Gwarancji uprawnieniem jest wyłącznie żądanie naprawy Towaru. W przypadku uznania roszczeń
za zasadne Gwarant dostarczy naprawiony lub wymieniony Towar (wedle swojego uznania). W przypadku braku możliwości naprawy
lub wymiany Gwarant może również zaproponować odpowiednie odszkodowanie pieniężne.
10. Dochodzenie roszczeń z niniejszej Gwarancji możliwe jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
a uprawnienia z niej wynikające mogą być realizowane niezależnie.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak / Nie

Zadaj pytanie:

Wyślij pytanie